آداب اجتماعی محل کار

رفتار حرفه‌ای در محل کار برای هر کارمندی می‌تواند از عوامل موفقیت او در سازمان باشد. فراگیری آداب اجتماعی محل کار به دانش‌پذیر کمک می‌کند که نحوه برخورد در شرایط مختلف کاری و جلسات را به درستی آموخته و در جهت بهره‌وری بیشتر استفاده نماید.

آشنایی با سامانه‌های مرکز تماس

کارشناسان مرکز تماس می‌بایست برای برقراری ارتباط با مشتری و ثبت اطلاعات مورد نیاز از سیستم‌های تلفنی و کامپیوتری مختص مرکز تماس استفاده کنند. در این دوره کارشناسان مرکز تماس با سیستم‌ها و سامانه‌های مورد نیاز برای انجام کار آشنایی پیدا می‌کنند.