اصول و مبانی گزارش نویسی

هدف از نوشتن گزارش، رساندن پیام خود به خواننده با دقت و صحت و روشنی است و مهم این است که نویسنده گزارش، قادر باشد تصویري روشن از فکر و هدف خود را در ذهن خواننده ترسیم نماید.

امتیاز
0 از 0 رأی
بدون امتیاز 0 رای