بهبود کیفیت و کارایی مراکز تماس

در عصر جدید مراکز تماس از تمرکز بر روی فاکتورهای کمّی به تمرکز بر روی بهبود کیفیت و تمرکز بر تجربه مشتریان رسیده‌اند. در این دوره مدیران و سرپرستان در خصوص نحوه تعیین اهداف و مقیاس‌های صحیح برای بهبود کارایی مرکز تماس و عملکرد افراد، جهت افزایش کارایی آموزش می‌بینند. به همین علت این دوره آموزشی برای ارتقا و بهبود عملکردِ رو به رشد سازمان، بسیار مفید خواهد بود.