هوش اجتماعی در روابط بین فردی

بهبود عملکرد افراد، تأثیر هوش اجتماعی در روابط بین فردی بر کارکرد مدیران، مدیریت احساسات، اضطراب و کنترل تنش ها در کنار امیدواری، خوش بینی و داشتن انگیزه در مسیر رسیدن به اهداف، از اهداف این دوره می‌باشد.