مدیریت خشم

یادگیری تکنیک‌های کنترل خشم برای همه افرادی که قصد دارند در مرکز تماس فعالیت داشته باشند، ضروری است. این دوره به کارشناسان کمک خواهد کرد تا مهارت‌های مدیریت احساسات خود را یاد گرفته و در لحظات حساس، کنترل عصبانیتشان و همچنین موقعیت را به دست گیرند و با برطرف کردن مشکل مشتری، خشم و عصبانیت وی را به وفاداری تبدیل نمایند.