مدیریت استرس و تغییرات مرکز تماس

ین دوره به کارشناسان می‌آموزد که با تغییرات مختلفی مانند تغییرات محیطی مرکز تماس، ارتباط برقرار کرده و در شرایط مختلف بر استرس‌ها و نگرانی‌های خود غلبه کنند.