ارتباط با مشتریان و حفظ آن‌ها

یادگیری اصول مشتری‌مداری برای تمام سازمان‏ها امری حیاتی است. در بازار گسترده امروزی، موفقیت یا عدم موفقیت هر سازمانی به برخورد کارشناسان آن سازمان در ارتباط با مشتری بستگی دارد. برای حفظ مشتریان و تبدیل آن‌ها به یک مشتری وفادار، کارشناسان می‌بایست نحوه صحیح ارتباط با مشتریان را بیاموزند.

اصول و فنون مشتري مداري و حفظ مشتريان

در این دوره با تکنیک‌ها و مهارت‌های ارتباط با مشتریان و در نهایت حفظ مشتریان به عنوان یک مشتری وفادار آشنا خواهید شد.