رهبری در عصر نوین ارتباط با مشتری در مراکز تماس

مراکز تماس باید همیشه در دسترس باشند، به تعاملات پیچیده رسیدگی کرده و انتظارات مشتری را برآورده نمایند. با توسعه و گسترش روزافزون تکنولوژی، مشتریان نیز با روش‌های متفاوت به برقراری ارتباط می‌‌پردازند. تعیین معنای انتظارات مشتریان و تهیه راهبرد دسترسی به مشتری، فرآیندی همیشگی است و به آموزش نیاز دارد که در این دوره به آن‌ها پرداخته می‌شود.