اصول و فنون مشتري مداري و حفظ مشتريان

در این دوره با تکنیک‌ها و مهارت‌های ارتباط با مشتریان و در نهایت حفظ مشتریان به عنوان یک مشتری وفادار آشنا خواهید شد.