اصول و فنون مذاکره

انسان موجودی اجتماعی است و مذاکره رایج ترین راه ایجاد ارتباط بین انسان‌ها می‌باشد. سازمان‌ها هم سیستم‌های اجتماعی هستند که از انسان‌ها تشکیل شده‌اند. هدف مذاکره توافق بر سر منافع است و این امر در سازمان‌ها هم مصداق دارد. با رشد و توسعه فعالیت سازمان، دامنه روابط آن نیز روزبه‌روز گسترش می‌یابد. ابزار حفظ و تداوم توسعه این ارتباطات، تسلط به فن مذاکره است.