اصول سرپرستی

سرپرستان مرکز تماس که در واژگان مدیریت بین الملل، مدیران خط مقدم نام دارند، نقش پررنگی را در انجامِ کارآمد و اثربخش فرآیندهای عملیاتی سازمان به عهده دارند؛ این مسئله خود عامل مهمی است تا سازمان به اهداف تجاری و کیفی خود دست یابد. از همین رو اصول سرپرستی ارتقاء دانش و مهارت‌های اجرایی سرپرستان مرکز تماس و بهبود عملکرد آن‌ها، گام مهمی در نهادینه کردن رویکرد مدیریتی در لایه‌های میانی سازمان می‌باشد.