مدیریت مشتریان سخت و شرایط پیچیده

در این دوره انواع مشتریان و نحوه ارتباط با آن‌ها و همچنین چگونگی بدست آوردن اعتمادشان را می‌آموزید.