ارتباطات موثر

ارتباطات بین فردی اساس و شالوده هویت و کمال انسان می‌باشد و مبنای پیوند اولیه انسان با دیگران را شکل می‌دهد. برقراری ارتباط با دیگران حس خوشایندی را به انسان القا می‌کند و با برطرف کردن بسیاری از نیاز ها، موجب نشاط فردی و اجتماعی می‌شود. در واقع زمانی که سعی می‌کنیم با کسی ارتباط برقرار کنیم، هدف این است که بتوانیم مفاهیم ذهنی خود را با او به اشتراک بگذاریم و  بهترین حالت این ارتباط، زمانی شکل می‌گیرد که آن را به ارتباط موثر تبدیل کنیم. یعنی فرد مقابل بتواند آن چیزی که در ذهن شما وجود دارد را به کامل‌ترین و دقیق‌ترین شکل ممکن دریافت کند. در این صورت است که فرد، موفق به برقراری ارتباط موثر شده‌است. دوره آموزشی ارتباطات موثر این امکان را فراهم می‌کند که با آگاهی از موانع ارتباط موثر به بهبود کیفیت کار و زندگی خود بپردازید.

اصول و فنون مذاکره

انسان موجودی اجتماعی است و مذاکره رایج ترین راه ایجاد ارتباط بین انسان‌ها می‌باشد. سازمان‌ها هم سیستم‌های اجتماعی هستند که از انسان‌ها تشکیل شده‌اند. هدف مذاکره توافق بر سر منافع است و این امر در سازمان‌ها هم مصداق دارد. با رشد و توسعه فعالیت سازمان، دامنه روابط آن نیز روزبه‌روز گسترش می‌یابد. ابزار حفظ و تداوم توسعه این ارتباطات، تسلط به فن مذاکره است.