آداب اجتماعی محل کار

رفتار حرفه‌ای در محل کار برای هر کارمندی می‌تواند از عوامل موفقیت او در سازمان باشد. فراگیری آداب اجتماعی محل کار به دانش‌پذیر کمک می‌کند که نحوه برخورد در شرایط مختلف کاری و جلسات را به درستی آموخته و در جهت بهره‌وری بیشتر استفاده نماید.

اصول و مبانی گزارش نویسی

هدف از نوشتن گزارش، رساندن پیام خود به خواننده با دقت و صحت و روشنی است و مهم این است که نویسنده گزارش، قادر باشد تصویري روشن از فکر و هدف خود را در ذهن خواننده ترسیم نماید.