سازمان‌ها در هر شکل و اندازه‌ای که باشند، همواره با عوامل داخلی و خارجی مختلفی مواجه هستند که موجب عدم اطمینان ایشان در دستیابی به اهداف تعیین شده می‌شود. کاهش این عدم اطمینان هدف مدیریت ریسک در سازمان است. استاندارد مدیریت ریسک ISO 31000 نظام یکپارچه مدیریتی موثری را برای شناسایی، تحلیل، ارزیابی، کنترل و کاهش ریسک و ارزیابی مجدد اثربخشی اقدامات سازمان در دستیابی به اهداف تعیین شده و در اتصال با معیار‌های ریسک تعیین شده سازمان مشخص می‌کند. اهداف و ریسک‌های آن می‌توانند بطور مثال مالی، زیست محیطی، ایمنی با مرتبط به امنیت اطلاعات باشند. ریسک می‌تواند منفی باشد و موضوع یک مخاطره یا مثبت باشد و یک فرصت برای بهبود و ارتقای سازمان ایجاد نماید

نوع دوره: حضوری/آنلاین

مدت زمان دوره: حضوری 24 ساعت آنلاین 12 ساعت

سرفصل مطالب

 • Principles
 • Framework
  • General
  • Leadership and commitment
  • Integration
  • Design
   • Understanding the organization and its context
   • Articulating risk management commitment
   • Assigning organizational roles, authorities, responsibilities and accountabilities
   • Allocating resources
   • Establishing communication and consultation
  • Implementation
  • Evaluation
  • Improvement
   • Adapting
   • Continually improving
  • Process
   • General
   • Communication and consultation
   • Scope, context and criteria
    • General
    • Defining the scope
    • External and internal context
    • Defining risk criteria
   • Risk assessment
    • General
    • Risk identification
    • Risk analysis
    • Risk evaluation
   • Risk treatment
   • General
    • Selection of risk treatment options
    • Preparing and implementing risk treatment plans
   • Monitoring and review