خدمات پرداز

خدمات ارائه شده توسط پرداز گستر تدبیر به سه بخش دسته‌بندی می‌گردد که برای هر یک از بخش‌ها یک استراتژی پیشرفته در نظر گرفته شده‌است. خدماتی که ارائه می‌دهیم با توجه به آنچه خواسته و نیاز مشتریان ما می‌باشد برنامه‌ریزی شده است. هریک از خدمات پرداز که شامل مشاوره و پیاده سازی، ارزیابی و آموزش می‌باشد در بهبود کیفیت و عملکرد شما یا سازمانتان مثمر ثمر خواهد بود.

خدمات مشاوره و پیاده سازی

 • پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات مبتنی بر  IEC/ISO 27001
 • پیاده سازی مدیریت خدمات فناوری اطلاعات مبتنی بر ITIL و ISO/IEC 20000-1
 • ارزیابی و بهبود مراکز داده
 • طراحی و پیاده سازی حاکمیت فناوری اطلاعات مبتنی بر COBIT
 • طراحی پروژه‌های تداوم کسب و کار مبتنی بر ISO 22301 و تداوم کسب و کار امنیت اطلاعات IEC/ISO 27031
 • طراحی پروژه‌های مدیریت حوادث فناوری اطلاعات و امنیت اطلاعات
 • تدوین طرح جامع فناوری اطلاعات
 • تدوین نظام راهبری فناوری اطلاعات
 • ایجاد شعب ویژه بانکی

ارزیابی

 • ارزیابی بلوغ فرایندهای فناور ی اطلاعات (وضع موجود، وضع مطلوب و تحلیل شکاف)
 • ارزیابی امنیتی در حوزه پرداخت (وضع موجود، وضع مطلوب و تحلیل شکاف)
 • ارزیابی انطباق سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (وضع موجود، وضع مطلوب و تحلیل شکاف)
 • امنیت فیزیکی (وضع موجود، وضع مطلوب و تحلیل شکاف)
 • بلوغ امنیت اطلاعات C2M2
 • ارزیابی و تدوین گزارش مخاطرات فناوری اطلاعات
 • ارزیابی حاکمیت فناوری اطلاعات (وضع موجود، وضع مطلوب و تحلیل شکاف)
 • ممیزی داخلی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات مبتنی بر ISO/IEC 27001
 • ممیزی داخلی سیستم مدیریت خدمات فناوری اطلاعات مبتنی بر ISO/IEC20000-1

آکادمی

دوره های آموزشی فناوری اطلاعات

 • آموزش ITIL
 • آموزش ISMS
 • آموزش مدیریت ریسک
 • آموزش آگاهی رسانی امنیت اطلاعات
 • پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات
 • آگاهی رسانی امنیت اطلاعات
 • اصول پیاده سازی کنترل های امنیت
 • ممیزی سیستم های اطلاعاتی
 • امنیت اطلاعات حوزه مالی
 • امنیت کارت پرداخت
 • ایمنی و امنیت فیزیکی

دوره های آموزشی مراکز ارتباط

 • آموزش مدیران و سرپرستان مراکز تماس
 • آموزش کارشناسان مرکز تماس
 • آموزش نیروهای بدو خدمت مرکز تماس
 • آموزش دوره‌های عمومی