خدمات تامین نیروی انسانی پردازگستر تدبیر

فرآیند برون سپاری جذب و تامین نیروی انسانی به سازمان‌ها کمک می کند تا تمرکز بیشتری بر روی دیگر فرآیندها از قبیل ارزیابی عملکرد، بهبودی فرایند‌های دیگر و غیره بگذارد.
در عصر حاضر مشتر یان مهم ترین دارایی هر کسب و کار هستند و حفظ این دارایی ارزشمند برای سازمان‌ها و شرکت‌ها، دارای اهمیت بسزایی است. مرکز ارتباط به عنوان یکی از مهم ترین ابزار ارتباطی و تعاملی دوطرفه میان مشتریان و کسب و کار مورد نظر، از پتانسیل بالایی به منظور ارزش آفرینی و همچنین ایجاد تجربه مناسب برای مشتری برخوردار است. یکی از حوزه های اصلی در مراکز خدمات مشتری که بیشترین سرمایه گذاری مالی و مدیریتی نیز در آن بخش صورت می پذیرد، حوزه سرمایه انسانی می باشد که در واقع مرکز اصلی و تجلی بخش تمام فعالیت‌های مرکز تماس است. بدین منظور و در راستای نیل به هدف که همان جذب و حفظ مشتریان میباشد، لازم است این سرمایه‌ها را در تمام سطوح به منظور ارائه خدمات با کیفیت در مرکز تماس جذب و آموزش دهیم.

امروزه سرمایه‌های انسانی بعنوان یک زیرساخت حیاتی در سازمان‌ها نقش مهمی را ایفا می نماید. و یکی از دغدغه‌های مدیران سازمان‌ها فراهم نمودن مجموعه ای از نیروی انسانی متعهد، مسئول و توانا با مهارت های مورد نیاز سازمان می‌باشد . سازمان‌ها در تلاش بهره گیری از نیروی ماهر و متخصص اند تا به نتایج مطلوب دست یابند . فرآیند تامین و جذب نیروی انسانی یکی از فرآیندهای پرچالش و هزینه بردار سازمان می‌باشد که زمان و نیروی زیادی صرف جذب و همکاری یک فرد در سازمان میشود.

مراحل ارائه خدمت پردازگستر تدبیر

فرآیند تامین نیروی انسانی 

مرحله چهارم: معرفی افراد برگزیده به کارفرما

مرحله سوم: آموزش

مرحله دوم : فراخوان جذب، آزمون، مصاحبه و تجزیه و تحلیل نتایج

مرحله اول : شناخت نیازهای کارفرما