خدمات ارزیابی

ارزیابی بخشی از فرایند بهبود مستمر است. ما، همراه با شناسایی جایی که بهبود می تواند آغاز شود به جمع آوری اطلاعات و داده ها می پردازیم تا بتوانیم ارزیابی عملکرد فعلی را انجام دهیم.

اهداف ارزیابی

ارزیابی وضعیت فعلی

اصلاح مشکلات و پیشگیری

مقایسه با بهترین عمل

بررسی کارایی و بهبود مستمر

ارائه خدمات در حوزه ارزیابی عملکرد

بدون تردید اولین و مهمترین دلیل سازمانها در شکل گیری اولیه و ادامه حیات دستیابی به اهداف موسسان و یا ذینفعان است. صرف انواع منابع و دارایی ها در راستای تحقق این اهداف است که معنی میابد. همواره در هر حوزه ای که سرمایه ای مورد استفاده قرار میگرد سنجش میزان بازگشت سرمایه و یا سودآوری و درصد تحقق اهداف مورد نظر بسیار مهم بوده و می تواند تضمین کننده بقای یک سازمان باشد. یک سنجش درست و همه جانبه میتواند راهنمای بسیار خوبی برای سازمان باشد تا بسیاری از عملکردها را مورد بررسی قرارداده و صحت و کارایی آنها را نیز بسنجد.

اجرای ارزیابی عملکرد

در بسیاری از مدلهای مدیریت، ارزیابی عملکرد مرکزی ترین کارکرد بخش مدیریت است. با یک سیستم ارزیابی عملکرد می توان سطح دستیابی به اهداف را مورد سنجش قرار داد و روشهای موجود را عارضه یابی کرد.